Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

indestructiable
7808 1c37 500
Robin Doyle
indestructiable

March 27 2019

indestructiable
indestructiable

March 24 2019

indestructiable
4713 1b38 500
Reposted fromtojad tojad viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
indestructiable
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viabadblood badblood
indestructiable

Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.


— smutne.
indestructiable
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost

March 22 2019

indestructiable
9967 c810 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
indestructiable
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viafantasmagorycznie fantasmagorycznie

March 05 2019

indestructiable
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viabadblood badblood
indestructiable
2471 09f7 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viazabka zabka
indestructiable
A gdybyś pewnego dnia obudził się tylko z tym na co sam zapracowałeś?
Nadal byłbyś bogaty?
— aggape 05/03/2019
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
indestructiable
indestructiable
9862 22af
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatransfuzja- transfuzja-
indestructiable
8518 8e48
Reposted fromambermoon ambermoon viatransfuzja- transfuzja-

February 25 2019

indestructiable
0315 8696 500
indestructiable
indestructiable
the museum of tears
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl